طبقه بندي بر اساس نوع محصول
بسته بندي ميتواند طبق گروههاي اصلي زير طبقه بندي گردد :
 
- طبقه بندي بر اساس نوع محصول