طبقه بندي بر اساس نوع بسته بندي
بسته بندي ميتواند طبق گروههاي اصلي زير طبقه بندي گردد :
  
 - طبقه بندي بر اساس نوع بسته بندي